Kancelaria Adwokacka adwokat Izabela Kałczuga

PPP czyli PAKIET PRZYJAZNE PRAWO

W dniu 6 sierpnia 2019 roku Prezydent podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (tzw. Pakiet Przyjazne Prawo „PPP”), która obejmuje szereg ułatwień dla przedsiębiorców. 

Pakiet Przyjazne Prawo zakłada m.in.:

  • Prawo do popełnienia błędu

Ta nowa instytucja opiera się na przekonaniu, że większość naruszeń, które popełniają początkujący przedsiębiorcy nie wynika ze złej woli, lecz ma charakter „nieintencjonalnych pomyłek”. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, gdy popełni błąd, za który grozi mandat karny lub kara pieniężna, nie będzie podlegała karze, a jedynie otrzyma pouczenie oraz będzie musiała usunąć naruszenie. Prawo do błędu dotyczyć będzie tylko przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG z sektora mikro, małych i średnich firm. Ma obowiązywać przez rok od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy, albo ponownie po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności.

  • Ochronę przedsiębiorców przed niedozwolonymi klauzulami

Osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą będzie przysługiwać ochrona, jaka obecnie przewidziana jest dla konsumentów. Dotyczy ona stosowania:

- niedozwolonych postanowień umownych,

- rękojmi za wady oraz w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w zakresie umowy nie mających dla nich charakteru zawodowego.

Przykładowo, mechanik samochodowy, którego drukarka się popsuła, będzie miał takie samo prawo do reklamacji jak konsument, nawet jeśli wykorzystuje drukarkę w warsztacie (i rozliczył jej zakup jako koszt prowadzonej działalności).

  • Łatwiejszą sukcesję

W firmach, które należą do przedsiębiorcy i jego małżonka, pakiet przewiduje umożliwienie powołania po śmierci jednego z nich, drugiego na tymczasowego przedstawiciela. Jego zadaniem będzie zarządzanie spadkiem po małżonku przedsiębiorcy w części dotyczącej udziału w przedsiębiorstwie do czasu załatwienia formalności spadkowych u notariusza albo w sądzie. Tymczasowy przedstawiciel będzie miał prawo wspierać bieżącą realizację planów przedsiębiorcy w prowadzeniu działalności gospodarczej, np. reprezentując spadkobierców przy podpisaniu umowy sprzedaży rzeczy w ramach działalności przedsiębiorstwa. 

  • Rozszerzenie definicji rzemieślnika


Przepisy przewidują umożliwienie przedsiębiorcom-rzemieślnikom wybór innej niż wpis w CEIDG, formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej. Wykonywanie rzemiosła będzie więc możliwe przez spółkę jawną, komandytową, komandytowo-akcyjną, jednoosobową spółkę kapitałową. Warunkiem jest to, by co najmniej jeden ze wspólników miał kwalifikacje zawodowe, a pozostali wspólnicy byli małżonkiem lub krewnymi w linii prostej (wstępni lub zstępni).

  • Zachowanie ważności orzeczeń lekarskich

Przy zmianie pracodawcy, pracownik nie będzie podlegać ponownym badaniom lekarskim (w okresie ważności orzeczenia).


  • Zniesienie obowiązku przechodzenia dodatkowych testów (sprawności psychoruchowej, oceny widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie) dla pracowników administracyjno-biurowych korzystających z samochodu służbowego.

 

  • Wyłączenie z egzekucji kwot niezbędnych przedsiębiorcy i jego rodzinie do utrzymania przez dwa tygodnie.


  • Ułatwienia dla pracowników gastronomii - będą mogli przebadać się na własny wniosek. Ponadto, jeśli mają aktualne orzeczenie lekarskie, przy zmianie pracodawcy, nie będą podlegać ponownym badaniom sanitarno-epidemiologicznym (w okresie ważności orzeczenia).
Przepisy mają w przeważającej większości wejść w życie już od 1 stycznia 2020 roku.