Kancelaria Adwokacka adwokat Izabela Kałczuga

Pozew rozwodowy – jakie dokumenty?

Cytaty Groucho Marx’a to wieczny klasyk. Jedna z fraz brzmi „małżeństwo jest główną przyczyną rozwodów”. Są ludzie, którzy czują się nawet obrażeni, kiedy słyszą to zdanie. Jest to jednak wspaniała prawda. Gdyby nie było małżeństwa, nie byłoby też rozwodu, Nieprawdaż?

Bez żądania rozwodu nie będzie rozwodu tak więc, niezbędna jest inicjatywa procesowa rozumiana jako wniesienie pozwu o rozwód z wnioskiem o orzeczenie rozwodu pomiędzy małżonkami. Jeżeli małżonkowie mają małoletnie dzieci to sąd rozwodowy staje się sądem opiekuńczym, który rozstrzyga również kwestie dotyczące: władzy rodzicielskiej, miejsca zamieszkania dzieci, kontaktów, alimentów.

Składając pozew o rozwód, należy pamiętać o załączeniu odpowiednich dokumentów.

  • Przede wszystkim do pozwu o rozwód należy dołączyć oryginał odpisu aktu małżeństwa, a jeżeli małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci to również odpisy aktów urodzenia dzieci. Nie ma konieczności dołączania zupełnych odpisów wystarczające będą na potrzeby postępowania skrócone odpisy aktu stanu cywilnego.
  • Jeżeli pozew obejmuje wniosek o alimenty to koniecznym jest wykazanie ponoszonych kosztów utrzymania osoby wnioskującej o alimenty, a zatem powoda i/lub małoletnich dzieci. Warto zatem dołączyć dokumenty potwierdzające ponoszone wydatki, ich zakres oraz wysokość, jak np. faktury, paragony z NIP, wyciągi z rachunków bankowych, zaświadczenia, rachunki, zeznania podatkowe, itp.
  • Wskazać również należy, że sąd każdorazowo wzywa strony, aby te na termin rozprawy dostarczyły zaświadczenie o dochodach za okres np. ostatnich 6 lub 12 miesięcy oraz zeznanie podatkowe za ostatni rok. Zdarzają się również sytuacje, kiedy sąd wzywana nas do przedstawienia dokumentów na okoliczność sytuacji majątkowej i wówczas enumeratywnie wylicza dokumenty jakie należy przedstawić do sądu np. umowa najmu, potwierdzenia uiszczenia opłat za media itp.
  • Jeżeli w pozwie wnosimy o orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy wówczas istnieje konieczność udowodnienia, że pozwany małżonek jest winny w rozpadzie pożycia małżeńskiego. Mogą to być zatem np. zdjęcia, bilingi rozmów, sprawozdanie z czynności detektywistycznych, wydruki maili, sms itd. a nawet nagrania.
  • Koniecznie trzeba także załączyć dowód uiszczenia opłaty od pozwu o rozwód w kwocie 600 zł płatne na rachunek bankowy sądu orzekającego rozwód, w kasie sądu lub w znakach opłaty sądowej.
  • Jeżeli nasza sytuacja rodzinna, majątkowa i osobista nie pozwala na pokrycie opłaty od pozwu, warto rozważyć złożenie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, a do tego koniecznym będzie złożenie oświadczenia na urzędowym formularzu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach.

Jeżeli nie posiadamy dokumentów zawsze możemy wnioskować, aby sąd zwrócił się do pozwanego, czy odpowiedniej instytucji o wnioskowany dokument. Należy pamiętać, że wnioskując do sądu wskazać należy z jakich powodów samodzielnie nie byliśmy w stanie uzyskać wnioskowanego dowodu (np. dokumentu). 

Jeżeli pozew zawiera braki formalne, np. nie została wniesiona opłata od pozwu lub nie zostały dołączone akty stanu cywilnego, wówczas Sąd wezwie nas do ich uzupełnienia w zakreślonym terminie pod rygorem zwrotu pozwu.

Spełnienie wszystkich warunków formalnych pozwu, o których mowa w Kodeksie postępowania cywilnego oraz dołączenie wymaganych dokumentów z pewnością przyczyni się do sprawniejszego i pozostaje mi w to wierzyć szybszego rozpoznania sprawy.

Adwokat Izabela Kałczuga

adwokat-kalczuga.pl