Kancelaria Adwokacka adwokat Izabela Kałczuga

ODSTĄPIENIE OD UMOWY O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ Z POWODU EPIDEMII

Zgodnie z art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego.

Jeżeli zaś chodzi o organizatora - to może on rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej, jeżeli:

1) liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana w umowie o udział w imprezie turystycznej,

2) nie może zrealizować umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. 

Przez nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności należy rozumieć sytuacje pozostające poza kontrolą strony powołującej się na taką sytuację, której skutków nie można było uniknąć, nawet gdyby podjęto wszelkie rozsądne działania - art. 4 pkt 15 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Preambuła Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, wskazuje, że nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności mogą obejmować przykładowo działania wojenne, inne poważne problemy związane z bezpieczeństwem, takie jak terroryzm, znaczące zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, takie jak wybuch epidemii poważnej choroby w docelowym miejscu podróży lub katastrofy naturalne, takie jak powodzie lub trzęsienia ziemi, lub warunki pogodowe uniemożliwiające bezpieczną podróż do miejsca docelowego uzgodnionego w umowie o udział w imprezie turystycznej.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 może, co do zasady zostać zaliczona do nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, umożliwiających odstąpienie od umowy, każda jednak sprawa rozpatrywana jest indywidualnie.

Podróżny, odstępując od umowy może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej.

Organizator turystyki dokonuje zwrotu poniesionych wpłat na rzecz podróżnego w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej. 

Ale ...... 

Przepisy Tarczy Antykryzysowej 1.0. wprowadziły odroczenie zwrotu wpłat dokonanych przez podróżnych za usługi turystyczne. I tak, jeżeli odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, to jest ono skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu przez organizatora turystyki (art. 15k ust. 1 Tarczy Antykryzysowej 1.0. w zw. z  art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych). 

Warto nadmienić, że odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie przez organizatora turystyki, nie będzie skuteczne w przypadku wyrażenia przez podróżnego zgody na otrzymanie w zamian od organizatora turystyki vouchera do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna.

Mam nadzieję, że pomimo pandemii, plany urlopowe będą możliwe do zrealizowania, jednakże odpoczywajmy odpowiedzialnie. Pomimo okresu wakacyjnego nie ignorujmy rzeczywistości. Zachowujmy dystans społeczny i dbajmy o reżim sanitarny, albowiem pomimo różnych doniesień medialnych, wypowiedzi, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii jest aktem obowiązującym i wprowadzony stan epidemii nie został zniesiony. 

Urlop powinien być czasem, kiedy troszczymy się o siebie dlatego też obok odpoczynku, beztroski, odpoczywajmy bezpiecznie przy zachowaniu wszelkich możliwych środków ostrożności, celem uniknięcia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.


Zrzut ekranu 2020-07-31 o 112609png