Kancelaria Adwokacka adwokat Izabela Kałczuga

Obowiązek usuwania zanieczyszczeń po psie

Posiadanie psa wiąże się z obowiązkami. Jednym z nich jest usuwanie nieczystości pozostawionych przez zwierzęta.

W Polsce przepisy dotyczące obowiązku sprzątania po zwierzętach domowych nie są jednolite na terenie całego kraju. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, że każda gmina ma obowiązek ustalenia własnych zasad w tej sprawie. Zatem to, czy sprzątanie po czworonogu jest obowiązkowe oraz jakie konsekwencje może ponieść nieodpowiedzialny opiekun za pozostawienie nieczystości, zależy od uchwały rady gminy na danym terenie. Niekiedy gminy przewidują mandat w wysokości do 200 zł, a czasami kwota ta sięga nawet do 500 zł.

Uchwała nr VIII/171/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie ustalania szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na teranie gminy Dąbrowa Górnicza w § 18 i nast. reguluje obowiązki właścicieli psów, kotów i innych zwierząt domowych, i tak właściciele zobowiązani są do:

  • usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń z miejsc służących do wspólnego użytku (np. klatek schodowych) oraz terenów i pomieszczeń przeznaczonych do użytku publicznego,
  • sprawowania właściwej opieki,
  • nie pozostawiania zwierząt bez dozoru,
  • w przypadku gdy zwierzę znajduje się na terenie ogrodzonym właściciel powinien uniemożliwić samodzielne wydostanie się na zewnątrz i w taki sposób zabezpieczyć teren, aby osoby trzecie nie miały do niego dostępu,
  • wyeliminowania uciążliwości dla otoczenia, jak hałas ( w szczególności w godz. 22.00 – 6.00, nieprzyjemna woń, pasożyty i insekty roznoszone przez zwierzęta,

Jak wynika z powyższego obowiązek usuwania zanieczyszczeń po zwierzętach został nałożony na ich właścicieli, jednak nie zostały wskazane konsekwencje jakie ponosi właściciel zwierzęcia za nierealizowanie nałożonych na niego obowiązków.

Czy to oznacza, że właściciel bezkarnie może pozostawić zanieczyszczenia po swoim psie ??

Nie tak do końca – wszak podstawy można szukać w art. 145 Kodeksu wykroczeń, który stanowi, że ten „kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec podlega karze grzywny do 500 zł albo karze nagany”.

 

Tak więc: Pokaż klasę ! Posprzątaj po swoim psie.