Kancelaria Adwokacka adwokat Izabela Kałczuga

Obowiązek posiadania skrzynki pocztowej

Obowiązek posiadania skrzynki na listy nakłada na nas ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe. Zgodnie z treścią art. 127 ustawy jw „karze pieniężnej podlega, kto nie realizuje obowiązku umieszczenia oddawczej skrzynki pocztowej albo umieszcza oddawczą skrzynkę pocztową niespełniającą wymogów

Wysokość kary waha się od 50 złotych do 10 tysięcy. Ustalając wysokość kary pieniężnej, Prezes UKE bierze pod uwagę stopień szkodliwości czynu, może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli stopień szkodliwości czynu jest znikomy, a podmiot zaprzestał naruszania prawa lub zrealizował obowiązek".

Sposób umieszczenia skrzynki pocztowej również został w sposób szczegółowo określony przez ustawę z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe w art. 40 i tak:

  1. w budynkach jednorodzinnych – oddawczą skrzynkę pocztową umieszcza się przed drzwiami wejściowymi do budynku lub w ogólnie dostępnej części nieruchomości;
  2. w budynkach wielorodzinnych, w których wyodrębnione są co najmniej 3 lokale –zestaw oddawczych skrzynek pocztowych umieszcza się  w ogólnie dostępnej części nieruchomości  w liczbie odpowiadającej liczbie samodzielnych lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu, jeżeli posiadają osobny adres.

Istotne jest również to, aby oddawcza skrzynka pocztowa spełniała wymogi opisane w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych.

Najważniejsze wymogi dot. skrzynek na listy:

  • skrzynka pocztowa powinna zapewniać ochronę przesyłek listowych przed kradzieżą, złymi warunkami atmosferycznymi, a także zabezpieczać poufność
  • elementy konstrukcyjne skrzynki dostępne przy doręczaniu i wyjmowaniu przesyłek listowych muszą być pozbawione ostrych krawędzi
  • wielkość skrzynki powinna umożliwiać umieszczenie w niej przesyłki listowej opakowanej w kopertę o wymiarach 229 mm x 324 mm
  • pojemność skrzynki musi umożliwiać umieszczenie w niej przesyłek listowych o łącznej grubości co najmniej 60 mm
  • konstrukcja otworu wrzutowego skrzynki powinna zabezpieczać przesyłki listowe przed wyjęciem ich przez ten otwór

Dodatkowo skrzynkę:

  • oznacza się cyframi arabskimi, zgodnie z numeracją porządkową nieruchomości
  • instaluje się w sposób trwały nie niżej niż 700 mm, mierząc od podłoża do dolnej krawędzi skrzynki, i nie wyżej niż 1600 mm, mierząc od podłoża do górnej krawędzi ostatniej skrzynki
  • umieszcza się w miejscu dostępnym dla adresatów i operatorów pocztowych