Kancelaria Adwokacka adwokat Izabela Kałczuga

Jak wyegzekwować kontakty z dzieckiem ?

Kontakty z dzieckiem są ostatnio częstym problemem jaki pojawia się przy okazji spraw o rozwód oraz o władzę rodzicielską nad dziećmi jakie prowadzę.

Coraz częściej dochodzi do utrudniania a nawet uniemożliwiania kontaktów drugiemu rodzicowi. Powody, dla których kontakt nie może się odbyć są różne np.: choroba, inne plany, wyjazd dziecka. Zdarzają się sytuacje, gdy rodzic odpowiada po prostu „nie” lub wskazuje, że to dziecko nie chce realizować kontaktu.

Co zatem zrobić, aby rodzic utrudniający kontakt respektował postanowienia dotyczące kontaktów i jak wyegzekwować kontakty z dzieckiem

Pierwszy etap – WNIOSEK O ZAGROŻENIE NAKAZANEM ZAPŁATY

Na tym etapie Sąd nie bada z jakich powodów kontakty nie zostały zrealizowane, czy powody odmowy kontaktów były usprawiedliwione, w jaki sposób doszło do naruszenia obowiązków dotyczących kontaktów rodzica z dzieckiem, czy też jaki miały one charakter.

Celem postępowania jest ustalenie czy doszło do naruszenia postanowień zawartych w orzeczeniu sądu lub w ugodzie.

Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje,

nie wykonuje albo

niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem,

sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.

Drugi etap – WNIOSEK  O NAKAZANIE ZAPŁATY

Jeżeli osoba, której sąd opiekuńczy zagroził nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, nie wypełnia nadal swego obowiązku, nadal utrudnia kontakty, sąd opiekuńczy nakazuje jej zapłatę należnej sumy pieniężnej, ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń.

Na tym etapie wykazać należy, że działanie rodzica utrudniającego kontakty jest sprzeczne z orzeczeniem regulującym kontakty, a ponadto udowodnienie , że działanie jest zawinione. Tak więc na tym etapie sąd bada okoliczności, dla których kontakt się nie odbył.

Dodatkowo Sąd bada sytuację materialną i finansową osoby, która ma zostać zobowiązana do zapłaty określonej kwoty pieniężnej.

Przepisy nie wskazują jaką maksymalną bądź minimalną kwotę sąd jest zobowiązany zasądzić tytułem kary za utrudnianie kontaktów. Kwota ta jest ustalana z uwzględnieniem sytuacji majątkowej osoby zobowiązanej do jej uiszczenia i proporcjonalnie do sumy naruszeń.

 

Rodzic, któremu uniemożliwiono kontakt z dzieckiem, może również żądać od byłego partnera zwrotu wydatków poniesionych na przygotowanie spotkania, na przykład kosztów dojazdu.