Kancelaria Adwokacka adwokat Izabela Kałczuga

Egzekucja alimentów - sankcje wobec pracodawcy od 11.01.2019 r.

Od dnia 11 stycznia 2019 roku obowiązują nowe przepisy zaostrzające sankcje wobec pracodawcy, który nie wykonuje obowiązków związanych z zajęciem wynagrodzenia dłużnika. Jak wynika z uzasadnienia do ustawy celem zmian w przepisach jest stworzenia rozwiązań służących skutecznej aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych.  Nowelizacja przepisów stanowi realizację tzw. "pakietu alimentacyjnego" zawartego w przyjętym przez Radę Ministrów dokumencie "Przegląd systemów wsparcia rodzin".

Zgodnie z nowelizowanym brzmieniem art. 886 § 1 k.p.c. „Pracodawcy, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 881 § 3 i 4, nie złożył w przepisanym terminie oświadczenia przewidzianego w art. 882 albo zaniedbał przesłania dokumentów zajęcia wynagrodzenia nowemu pracodawcy dłużnika, stosownie do art. 884 § 2 i 3, komornik wymierza grzywnę w wysokości do pięciu tysięcy złotych. Grzywna jest powtarzana, jeżeli pracodawca nadal uchyla się od wykonania tych czynności w dodatkowo wyznaczonym terminie”. Przenosząc cytowany przepis na mniej prawną rzeczywistość, powyższe oznacza tyle, iż pracodawca który nie dopełnili obowiązków związanych z zajęciem wynagrodzenia dłużnika przez komornika, czym może być np. dokonanie potrącenia zajętego wynagrodzenia w zbyt niskiej wysokości , nie udzielenie komornikowi odpowiedzi na temat dłużnika alimentacyjnego, nie przekazanie zajętego wynagrodzenia bezpośrednio do komornika, lub nie zawarcie odpowiedniej informacji o zajęciu wynagrodzenia w wystawionym świadectwie pracy, podlega karze grzywny. Jednak dotychczas wysokość grzywny stanowiła równowartość do dwóch tysięcy złotych, na skutek nowelizacji kwota wzrosła do pięciu tysięcy złotych, a jej powtarzalność stała się obligatoryjna w przypadku ciągłego uchylania się pracodawcy od nałożonych na niego obowiązków.

Nowelizacja art. 886 k.p.c. z pewnością wymierza w pracodawcę wysokie kary grzywny, za brak współpracy z komornikiem w zakresie prowadzonej przez niego egzekucji świadczeń alimentacyjnych, pozostaje tylko pytanie, czy z pewnością podniesienie kwoty kary grzywny dla pracodawcy zatrudniającego dłużnika alimentacyjnego, jest rozwiązaniem które wpłynie na poprawę skuteczności egzekucji w zakresie świadczeń alimentacyjnych…