Kancelaria Adwokacka adwokat Izabela Kałczuga

Nowe zasady przyznawania świadczenia 500 plus od 1 sierpnia 2017 r. dla samotnych rodziców

Zgodnie z nowymi przepisami, prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do dziecka wychowywanego samotnie przez jednego z rodziców będzie uzależnione od ustalenia na rzecz tego dziecka świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica.

Oznacza to w praktyce, że do wniosku o świadczenie 500+ rodzic samotnie wychowujący dziecko musi dołączyć pochodzący lub zatwierdzony przez sąd tytuł wykonawczy, potwierdzający ustalenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego rodzica.

Chodzi o:

- odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty,

- odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty,

- odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem

- umowę o alimenty w formie aktu notarialnego, w której dłużnik poddaje się egzekucji po zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności nadawaną przez sąd.


Jeśli do wniosku nie zostanie dołączony tytuł wykonawczy ustalający alimenty na dziecko od drugiego rodzica, gminny organ właściwy ma obowiązek przyjąć wniosek, ale z uwagi na braki formalne wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia tego braku w terminie 3 miesięcy pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.