Kancelaria Adwokacka adwokat Izabela Kałczuga

Jak napisać pozew o rozwód ?

Wskaźnik rozwodów w Polsce jest jednym z niższych w Unii Europejskiej ale od lat wzrasta. Dla porównania jeszcze w 1960 r. rozwodziło się 6 par na 100 zawartych małżeństw, w 1981 r. – 12 par, zaś w 2018 r. rozwodziły się 33 pary na 100 zawartych małżeństw.

Nie każda sprawa rozwodowa jest typowa i nie każdy wzór pozwu o rozwód znaleziony w internecie jest idealny, a to z tego powodu, że każde małżeństwo jest inne, relacje małżeńskie różnią się i nie zawsze mamy styczność z tymi samymi powodami rozkładu pożycia małżeńskiego.

A zatem  jak napisać pozew o rozwód ?

Zasada „papier wszystko zniesie” w przypadku pozwu o rozwód raczej nie znajdzie swojego zastosowania, tym bardziej że dobrze skonstruowany pozew o rozwód, który spełnia wszystkie warunki formalne, o których mowa w Kodeksie postępowania cywilnego i Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym przyczyni się do nadania sprawie biegu bez konieczności wzywania powoda do uzupełnienia braków formalnych pozwu.

Pozew o rozwód składa się z dwóch elementarnych części :

 

Pierwsza część pozwu zawiera:

  •     dane osobowe powoda (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL), pozwanego oraz  
  •  roszczenia strony wnoszącej obejmujące wnioski o

-     Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód ze wskazanie czy ma to nastąpić z orzeczeniem o winie, a jeżeli tak z winy którego z małżonków, bez orzeczenia o winie, czy może z orzeczeniem o winie obu stron.

-     Uregulowanie w zakresie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania stron po rozwodzie,

-     Kolejna kwestia podlegająca rozstrzygnięciu sądu, która może być przedmiotem wniosku powoda to alimenty i wniosek o zasądzenie od pozwanego małżonka na własną rzecz alimentów, o ile zostaną spełnione przesłanki (stan niedostatku – przy rozwodzie bez orzekania o winie, czy pogorszenie sytuacji majątkowej na skutek rozwodu – przy rozwodzie z orzeczeniem o winie pozwanego małżonka).

Jeżeli rozwodzący się małżonkowie są rodzicami małoletnich dzieci to sąd rozwodowy staje się sądem opiekuńczym, który w wyroku rozwodowym musi orzec również o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, miejscu ich zamieszkania, kontaktach i alimentach na małoletnie dzieci.

Kolejne wnioski składane w pozwie dotyczyć muszą ustalenia:

-     Władzy rodzicielskiej i sposobu jej wykonywania oraz miejsca zamieszkania dzieci,

-     Kontaktów dziecka z rodzicem, z którym dziecko nie zamieszkuje. W tym zakresie istotne jest opisanie kontaktów w taki sposób, aby była możliwość ich wyegzekwowania. Oczywiście jeżeli rodzice w tym zakresie dochodzą do porozumienia nie ma potrzeby szczegółowego rozpisywania jak kontakty te mają przebiegać, wystarczającym będzie wskazanie, że rodzice zgodnie wnoszą o nieorzekanie o kontaktach.  

-     Alimentów na rzecz małoletnich dzieci – ich wysokości, daty, miejsca czy sposobu płatności, oraz tego czy mają być zasądzane odsetki ustawowe. Biorąc pod uwagę to, że alimenty zasądzane są od uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód należałoby rozważyć kwestie złożenia wniosku o zabezpieczenie rat alimentacyjnych, tak aby płatne były one przez w czasie postępowania rozwodowego, o ile spełnione są przesłanki zabezpieczenia.  

Druga część pozwu zawiera uzasadnienie

W uzasadnieniu wskazujemy datę zawarcia związku małżeńskiego, niezbędne dane o dzieciach urodzonych w związku małżeńskim, czy wcześniej prowadzone były postępowania w szczególności przed sądem opiekuńczym, czy pozostajemy we wspólności ustawowej małżeńskiej, czy też pomiędzy stronami zawarte były umowy majątkowe małżeńskie. Następnie opisać należy wzajemne relacje, okoliczności rozkładu pożycia małżeńskiego, sytuacje osobistą, majątkową oraz finansową małżonków a także wszelkie szczegóły istotne dla sprawy.

W uzasadnieniu powinna znaleźć się też informacja o ewentualnych mediacjach lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu.

Okoliczności podnoszone w uzasadnieniu muszą być przez nas udowodnione – o tym jakie dowody dołączyć do pozwu o rozwód pisaliśmy tutaj:

  http://adwokat-kalczuga.pl/blog/pozew-rozwodowy-jakie-dokumenty

Należy pamiętać, że pozew rozwodowy należy wydrukować w trzech egzemplarzach. Wszystkie dokumenty załączone do pozwu (załączniki) również należy skserować tak, aby mieć trzy komplety załączników.

Do Sądu Okręgowego właściwego wg ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków składamy dwa egzemplarze pozwu wraz z załącznikami i potwierdzeniem uiszczenia opłaty sądowej. Dlaczego dwa – jeden egzemplarz dla sądu, drugi dla pozwanego małżonka, trzeci pozostawiamy dla siebie.

 

Adwokat/Mediator  Izabela Kałczuga