Kancelaria Adwokacka adwokat Izabela Kałczuga

Co znaczy zupełny rozkład pożycia ?

Sąd w toku postępowania w sprawie o rozwód musi ustalić, że pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Jest to główna przesłanka - warunek, po spełnieniu którego sąd może orzec o rozwodzie.

O zupełnym rozkładzie pożycia małżeńskiego mówimy, gdy pomiędzy małżonkami wygasły 3 podstawowe więzi niezbędne dla funkcjonowania małżeństwa:

1.   Więź emocjonalna – o ustaniu której można mówić, gdy uczucie do małżonka wygasło „nie kocham go”, „nie mam do niego zaufania”, a „biorąc pod uwagę jego stosunek do mnie on również mnie nie kocha”;

2.   Więź fizyczna – o ustaniu, której można mówić, gdy pomiędzy małżonkami ustało współżycie fizyczne, małżonkowie przestali okazywać sobie uczucia, gesty, brak intymności w ich związku – ustała wspólność „od łoża”

3.   Więź gospodarcza – o ustaniu której można mówić w przypadku gdy ustała wspólność od stołu, małżonkowie nie prowadzą wspólnie gospodarstwa domowego, nie mieszkają razem. 

Z tym jednak zastrzeżeniem, że jeśli utrzymanie elementów więzi gospodarczej w zakresie wspólnego mieszkania wywołane było szczególnymi okolicznościami to dla zaistnienia rozkładu pożycia ważne jest jego zerwanie a nie okoliczność czy małżonkowie mieszkają razem (Uchwała Całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 1955 r. I CO. 5/55).  

Jeśli korzystanie z dochodów jednego ze współmałżonka, mieszkania, produktów spożywczych itp. jest wyrazem przymusu ekonomicznego, to nie można uznać, że pomiędzy małżonkami istnieje w dalszym ciągu więź gospodarcza.

Należy pamiętać, że każda sprawa jest inna, a przesłanki oceniane indywidualnie w w odniesieniu do aspektów danej konkretnej sprawy.