Kancelaria Adwokacka adwokat Izabela Kałczuga

ZMIANA ORZECZEŃ SĄDU OPIEKUŃCZEGO W ZAKRESIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ - czy to możliwe?

1.Sąd powierzył władzę rodzicielską jednemu z rodziców, czy można to zmienić?
2.Zmieniły się okoliczności, czy mogę starać się o zmianę orzeczenia sądu rodzinnego?
3.Co mam zrobić, aby doszło do zmiany orzeczenia?

Wielu rodziców żyje z przeświadczeniem, że raz wydane przez sąd opiekuńczy orzeczenie jest ostateczne i będą nim związani bez możliwości jakiejkolwiek zmiany.

Jest to błędne przekonanie.
Należy pamiętać, że orzeczenia sądu opiekuńczego podlegają zmianie. Sąd opiekuńczy może zmienić swoje postanowienie, nawet prawomocne, jeżeli wymaga tego dobro osoby, której postępowanie dotyczy.W każdym przypadku, gdy wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy może zmienić orzeczenie o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania zawarte w wyroku orzekającym rozwód, separację bądź unieważnienie małżeństwa, albo ustalającym pochodzenie dziecka.

Opisując zagadnienie na przykładzie:
„W wyroku rozwodowym władza rodzicielska nad małoletnimi dziećmi została powierzona matce z ograniczeniem jej ojcu do prawa współdecydowania o istotnych dla dzieci kwestiach. Po kilku latach, ojciec zaczął dostrzegać, że matka w rażący sposób nadużywa władzy rodzicielskiej względem dzieci nadmiernie je karcąc, nie przygotowując posiłków dla dzieci, pojawiły się też zaniedbania w związku z edukacją małoletnich. Dodatkowo sytuacja osobista, w której matka się znalazła (porzucona przez kolejnego partnera) doprowadziła ją do nadużywania alkoholu i środków odurzających”. Czy ojciec może coś zrobić?

Tak. Może wystąpić do sądu o zmianę orzeczenia. Spełnione zostały warunki stawiane przez ustawodawcę tj.zmiana okoliczności uzasadniająca zmianę orzeczenia,działania podejmowane dla dobra dziecka.

Zmiana orzeczenia może polegać na przywróceniu władzy rodzicielskiej, zmianie orzeczenia polegającej na uchyleniu lub zmianie orzeczenia o ograniczeniu władzy rodzicielskiej, a gdy wymaga tego dobro dziecka sąd może ograniczyć, a nawet pozbawić jednego lub obojga rodziców władzy rodzicielskiej.

Sąd opiekuńczy wszczyna postępowanie na wniosek jednego z rodziców, ale może wszcząć postępowanie z urzędu, w każdym przypadku powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających jego ingerencję.

Sąd opiekuńczy kieruje się zawsze nadrzędną zasadą jaką jest dobro dziecka.Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz obowiązująca Polskę międzynarodowa Konwencja o prawach dziecka na pierwszym miejscu stawiają dobro i interes dziecka. Zasada ta obowiązuje zarówno sądy, urzędy, jak i rodziców w wykonywaniu ich władzy rodzicielskiej. Zmiana orzeczenia w przedmiocie władzy rodzicielskiej w toku postępowania będzie więc rozpatrywana przede wszystkim pod tym kątem.

Inicjatywa stron i zaproponowane przez nich dowody, często opinie biegłych wydawane w sprawie, czy opinie wydawane przez Opiniodawczy Zespół Specjalistów Sądowych będą stanowić podstawę do oceny przez Sąd, czy zachodzi potrzeba zmiany rozstrzygnięć w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej.