Kancelaria Adwokacka adwokat Izabela Kałczuga

Czy jako żona mam prawo mieszkać w mieszkaniu mojego męża ?

 Nie­za­leż­nie od przy­ję­te­go ustro­ju ma­jąt­ko­we­go, mał­żon­ko­wi przy­słu­gu­je pra­wo do ko­rzy­sta­nia z miesz­ka­nia i przed­mio­tów urzą­dze­nia do­mo­we­go przy­słu­gu­ją­cych dru­gie­mu mał­żon­ko­wi w celu za­spo­ko­je­nia po­trzeb ro­dzi­ny. 

 Na podstawie art. 281 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego tytuł małżonka do mieszkania powstaje po jego stronie, gdy spełnia on następujące przesłanki:

·       jego współmałżonkowi przysługuje prawo podmiotowe do tego mieszkania, a jemu ono nie przysługuje;

·       korzystanie z mieszkania, do którego prawo ma współmałżonek, jest konieczne w celu zaspokajania potrzeb rodziny.

 Na podstawie art. 281 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonkowi, któremu nie przysługuje prawo do mieszkania, przysługuje roszczenie o dopuszczenie do korzystania z mieszkania (współposiadania i używania mieszkania).

Zakres uprawnień małżonka zawsze jest ograniczony celem w postaci zaspokajania potrzeb rodziny.

Rozporządzenie przez małżonka prawem do mieszkania służącym lub mogącym służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych rodziny, utrudnianie korzystania z mieszkania współmałżonkowi, niedopuszczenie małżonka do mieszkania może być traktowane jako zachowanie naruszające z jednej strony obowiązek wzajemnej pomocy, z drugiej zaś obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny. Powyższe zaś może przełożyć się w postępowaniu w sprawie o rozwód na uznanie winy takiego małżonka w rozkładzie pożycia.